Všeobecné zmluvné podmienky


Všeobecné zmluvné podmienky

Vitajte na webovej stránke Airtickets24.com (ďalej len "Web stránka"). Táto Web stránka sa prevádzkuje výhradne za účelom pomôcť zákazníkom pri získavaní cestovných informácií, hľadaní dostupných cestovných produktov a služieb a robení rezervácií, či pri inom jednaní s dodávateľmi týchto produktov a služieb. Termíny "my", "nás", "náš/a" a "Airtickets24.com" sa vzťahujú na grécku spoločnosť Airtickets24.com a/alebo na naše pobočky. Termín "Vy" sa vzťahuje na zákazníkov, ktorí navštívia Web stránku a/alebo uskutočnia prostredníctvom tejto Web stránky, resp. našich zamestnancov Zákazníckeho centra, rezerváciu.

Používaním tejto Web stránky sa zaväzujete akceptovať jej Zmluvné podmienky uvedené nižšie, a to bez akýchkoľvek zmien. Prosím, prečitajte si ich pozorne. Ak nesúhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, túto stránku prosím nepoužívajte. Na túto stránku sa pravidelne vracajte a informujte sa o najnovšej verzii Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť bez upozornenia. Ak pokračujete v používaní Web stránky, znamená to, že súhlasíte s aktualizovanou alebo pozmenenou verziou Zmluvných podmienok.

POUŽÍVANIE WEBSTRÁNKY

Podmienkou používania tejto Webstránky je zaručenie, že :

 • máte viac ako 18 rokov
 • ste právne spôsobilý
 • budete používať Webstránku v súlade s tymito Zmluvnými podmienkami
 • budete používať túto stránku iba na vytvorenie rezervácie pre seba alebo inú osobu, za ktorú ste zo zákona oprávnený konať
 • budete informovať tieto osoby o podmienkach, pravidlách a obmedzeniach vzťahujúcich sa na rezerváciu, ktorú ste vykonali v ich mene
 • všetky informácie, ktoré ste o sebe na Web stránke uviedli sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné.

  Vyhradzujeme si právo odoprieť prístup na Web stránku a neposkytnúť služby hocikomu, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, vrátane z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok.

   

  ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

  Obsah a informácie uvedené na tejto Web stránke (vrátane cien a dostupnosti cestovných služieb) ako aj infraštruktúra slúžiaca na poskytnutie týchto informácií sú našim vlastníctvom, resp. vlastníctvom našich dodávateľov. Hoci máte právo na vytváranie kópii Vášho cestovného plánu ( a súvisiacich dokumentov) služieb zakúpených na tejto Web stránke, súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, licencovať, vytvárať podobné diela, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby získané od alebo prostredníctvom tejto Web stránky. Ďalej súhlasíte s tým, že:

 • nepoužijete túto Web stránku ani jej obsah na komerčné účely
 • nevytvoríte žiadne špekulatívne, falošné alebo podvodné rezervácie
 • nebudete monitorovať či kopírovať akékoľvek informácie z tejto Web stránky pomocou automatizovaných ani
 • manuálnych prostriedkov k akémukoľvek účelu bez nášho písomného súhlasu
 • nebudete porušovať obmedzenia uvedené v záhlaví tejto Webstránky alebo obchádzať opatrenia na zabránenie
 • alebo obmedzenie prístupu na túto Web stránku
 • neprijmete žiadne opatrenia, ktoré by mohli uložiť na našu infraštruktúru neprimerane veľké zaťaženie
 • nebudete vytvárať odkazy na akúkoľvek časť tejto Web stránky (vrátane tých týkajúcich sa nákupu cestovných
 • služieb) z akýchkoľvek dôvodov bez nášho písomného súhlasu.

   

  PRAVIDLÁ A OBMEDZENIA DODÁVATEĽOV

  Na Vašu rezerváciu a nákup cestovných produktov a služieb, ktoré si vyberiete, sa budú vzťahovať ďalšie dodatočné podmienky. Prosím, prečítajte si ich pozorne. Súhlasíte, že budete dodržiavať podmienky nákupu uložené dodávateľmi, od ktorých sa rozhodnete nakupovať, vrátane tých týkajúcich sa úhrady celkovej sumy podľa pravidiel dodávateľa. Beriete na vedomie, že tretie strany od Vás môžu vyžadovať podpísať dokument Zodpovednosť za škody. Beriete tiež na vedomie, že akékoľvek porušenie pravidiel dodávateľa môže mať za následok zrušenie rezervácie, odmietnutie prístupu k príslušným službám, stratu akýchkoľvek poplatkov už zaplatených za rezerváciu a účtovanie ďalších poplatkov, ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia. Týmto nás splnomocňujete k zrušeniu nevyužitého letu vo vašom mene v prípade, že sa nedostavíte alebo nenastúpite na let, a k vyžiadaniu vrátenia peňazí od leteckej spoločnosti vo vašom mene. Máme právo, ale nie povinnosť tak vykonať a vaše právo žiadať vrátenie peňazí priamo od leteckej spoločnosti týmto zostáva nedotknuté. Týmto nás splnomocňujete k zrušeniu nevyužitého letu vo vašom mene v prípade, že sa nedostavíte alebo nenastúpite na let, a k vyžiadaniu vrátenia peňazí od leteckej spoločnosti vo vašom mene. Máme právo, ale nie povinnosť tak vykonať a vaše právo žiadať vrátenie peňazí priamo od leteckej spoločnosti týmto zostáva nedotknuté.

  Hotely: Podmienky a pravidlá prevádzkovateľa hotelu. Prosím, čítajte pozorne.

  ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

  Informácie, software, produkty a služby uverejnené na tejto Web stránke môžu obsahovať nepresnosti či chyby, vrátane chýb v cenách. Airtickets24.com nezaručuje ich presnosť a zrieka sa zodpovednosti za akékoľvek chyby alebo iné nepresností týkajúce sa informácii a opisu hotela, letenky, prenájmu áut a iných produktov zobrazených na Web stránke ( vrátane cien, fotografií, vybavenia hotela a všebecného opisu produktov a pod.), z ktorých väčšinu informácií poskytujú dodávatelia. Airtickets24.com si vyhradzuje právo opraviť chyby v cenách na Web stránke a na prebiehajúcich rezerváciách urobených pod nesprávnou cenou. V takomto prípade budete môcť akceptovať novú cenu za Vašu objednávku alebo Vám rezerváciu zrušíme bez storno poplatkov.

  Hodnotenia hotelov uvedených na Web stránke slúžia len na informačné účely a Αirtickets24.com neručí za správnosť tohto hodnotenie. Αirtickets24.com a ich dodávatelia nezaručujú dostupnosť konkrétnych produktov a služieb. Airtickets24.com a jeho dodávatelia môžu vykonávať vylepšenia a / alebo zmeny na tejto Web stránke kedykoľvek.

  Airtickets24.com a jej dodávatelia negarantujú relevantnosť informácií, softvéru, produktov a služieb uvedených na tejto Webstránke a ich ponúkanie neznamená, že ich Airtickets24.com odporúča. Všetky informácie, softvér, produkty a služby sú poskytované "tak ako sú", bez akejkoľvek záruky. Airtickets24.com a jej dodávatelia sa zaručujú, že internetová stránka, jej servery a e-maily odoslané z Airtickets24.com alebo jej partnerov neobsahujú žiadne vírusy . Airtickets24.com a jej dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk za tieto informácie, softvér, produkty a služby, vrátane všetkých predpokladaných záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel.

  Dopravcovia, hotely a ďalší dodávatelia poskytujúci cestovné služby na týchto stránkach sú nezávislé zmluvné strany a nie zástupcovia alebo zamestnanci Airtickets24.com. Airtickets24.com nie je zodpovedná za konanie, chyby, zanedbanie, vyhlásenia, záruky, porušenie zo strany ktoréhokoľvek dodávateľa, alebo za zranenie, úmrtie, škody na majetku alebo iné škody alebo náklady z nich vyplývajúce. Αirtickets24.com neberie na seba žiadnu zodpovednosť, a neposkytuje klientom žiadne náhrady v prípade meškania, zrušenia, overbookingu, štrajku, zásahov vyššej moci či iných príčin mimo jej priamej kontroly, a nemá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dodatočné náklady, vynechanie, oneskorenie, presmerovanie alebo konanie akejkoľvek vlády či orgánu.

  Airtickets24.com a/alebo jej dodávatelia nie sú zodpovední za akékoľvek priame, nepriame, trestné či náhodné škody vyplývajúce (resp. akokoľvek spojené) z Vášho prístupu a použia Web stránky, alebo z nemožnosti prístupu, zobrazenia či použitia Web stránky (vrátane Vášho spoľahnutia na názory uvedené na Web stránke; akýchkoľvek vírusov, informácií, softwaru, odporúčaných stránok, produktov a služieb poskytovaných na Web stránke; alebo inak vyplývajúcich z prístupu alebo použitia Web stránky) založené na teórii nedbanlivosti, zmluve, priestupku, striktnej zodpovednosti, a to aj v prípade, že Airtickets24.com a / alebo jeho dodávatelia boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd.

  Ak, aj napriek vyššie uvedeným obmedzeniam, sú Airtickets24.com alebo jej dodávatelia uznaní za zodpovedných za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v súvislosti s niektorou z vyššie popísaných udalostí, zodpovednosť Airtickets24.com a / alebo jej dodávateľov v žiadnom prípade neprekročí sumu vyššiu ako sú celkové poplatky za služby, ktorú ste zaplatili Airtickets24.com v súvislosti s transakciou na tejto Web stránke, alebo sto eur (100,00€), resp. ekvivalent v miestnej mene.

  Obmedzenie zodpovednosti vyjadruje rozdelenie rizík medzi stranami. Obmedzenia uvedené v tejto časti platia aj v prípade, že sa zistili, že akékoľvek z opatrení uvedené v týchto podmienkach nesplnili svoj účel.Obmedzenia zodpovednosti určené v týchto podmienkach sú v prospech Airtickets24.com spoločností, Airtickets24.com sesterských spoločností, a / alebo ich dodávateľov.

  ODŠKODNENIE

  Súhlasíte s tým,že budete obhajovať a odškodníte Airtickets24.com a / alebo jej dodávateľov a všetkých ich pracovníkov, riaditeľov a zástupcov, proti akýmkoľvek nárokom, následkom, požiadavkám, výnosom, stratám, škodám, pokutám, penálom alebo iným výdavkom , vrátane právnych a účtovných poplatkov podaných tretími osobami ako dôsledok:

 • Vášho porušenia Zmluvných podmienok alebo tu uvedených dokumentov
 • Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany alebo
 • Vášho použitia tejto Web stránky

   

  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  Podľa smernice 2013/11/EU and Nariadenia 524/2013 Európskeho parlamentu, všetky spory medzi zákazníkmi s pobytom a obchodníkmi so sídlom v Európskej únii, ktoré vznikajú z dôvodu predaja tovaru alebo poskytovania služieb, môžu byť odoslané na platformu pre online riešeniu sporu. Tá poskytuje komlexné riešenia pre zákazníkov aj obchodníkov hľadajúcich mimosúdne vysporiadanie sporu, ktorý vznikol online. Európsku ODR platformu môžete nájsť kliknutím na tento link.

  K DISPOZÍCII NA WEBSTRÁNKE

  Akýkoľvek softvér, ktorý je k dispozícii na Web stránke na stiahnutie ("Software"), spadá pod autorské práva Airtickets24.com a / alebo jej dodávateľov. Vaše používanie takéhoto softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa (ak existuje), ktorá je súčasťou Softwaru ("Licenčná zmluva"). Nesmiete inštalovať alebo používať žiadny softvér, ktorý je sprevádzaný alebo obsahuje licenčnú zmluvu, iba v prípade, že najprv súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy. Na akýkoľvek softvér k dispozícii na stiahnutie na tejto Web stránke, ktorý nie je sprevádzaný Licenčnou zmluvou, Vám, užívateľovi, udelíme povolenie na limitovanú, osobné, neprenosnú licenciu na používanie softvéru na prezeranie a iné používanie tejto Web stránky v súlade s týmito Podmienkami a na žiadny iný účel.

  Vezmite prosím na vedomie, že všetok softvér, vrátane HTML kódov a Active X kontrolerov, obsiahnutých na tejto Web stránke, sú vo vlastníctve Airtickets24.com a / alebo jej dodávateľov a sú chránené autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Akákoľvek reprodukcia alebo distribúcia softvéru je výslovne zakázaná a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Narušitelia budú trestne stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

  Bez obmedzenia vyššie uvedeného, kopírovanie alebo reprodukovanie softvéru na akýkoľvek iný server za účelom ďalšej reprodukcie či redistribúcie, je výslovne zakázané. Softvér je zaručený iba v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy.

  AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÁ ZNÁMKA

  Celý obsah tejto Web stránky je: © 2009 Airtickets24.com. Všetky práva vyhradené. Airtickets24.com. nenesie zodpovednosť za obsah Web stránky prevádzkovaný inými subjektmi ako Airtickets24.com. Ostatné logá a názvy produktov a spoločností tu spomenutých môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

   

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  Web stránka je prevádzkovaná gréckou spoločnosťou a Zmluvné podmienky sa riadia zákonmi Grécka / EÚ. Týmto súhlasíte s výhradnou miestnou súdnou príslušnosťou v Aténach, v Grécku, vo všetkých veciach týkajúcich sa používania tejto Webstránky. Používanie tejto Web stránky je zakázané pod akoukoľvek jurisdikciou, ktorá nedá priechod všetkým opatreniam týchto podmienok, vrátane tohto odseku.

  Ak je akákoľvek časť týchto Zmluvných podmienok uznaná za neplatnú, protiprávnu alebo nevymáhateľnú, platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení nebude žiadnym spôsobom ovplyvnená alebo poškodená.

  Tieto Zmluvné podmienky (a všetky ďalšie podmienky tu uvedené) tvoria celú zmluvu medzi Vami a Airtickets24.com s ohľadom na túto Web stránku a nahrádza všetky predchádzajúce alebo dočasné komunikácie a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi zákazníkom a Airtickets24.com. Tlačená verzia týchto Zmluvných podmienok a akéhokoľvek oznámenia zaslané v elektronickej podobe majú byť prípustné v súdnych alebo správnych konaniach v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a udržiavané v tlačenej podobe.

  Všetky práva, ktoré nie sú osobitne udelené, sú vyhradené.

  PREDAJCA CESTOVNÝCH SLUŽIEB

  Airtickets24.com je registrovaný predajca cestovaných služieb v Grécku / EÚ pod názvom E-Travel SA a číslom: GNTO 0206 61000177701

  Airtickets24.com je akreditovaná cestovná kancelária IATA pod názvom E-Travel SA a číslom: 2721308-2.